Samsung VP-D107 Camcorder Accessories User Manual


 
ENGLISH CZECH
Digital Video Camcorder
Owners Instruction Book
Before operating the unit, please read this
instruction book thoroughly, and retain it for
future reference.
AF Auto Focus
CCD Charge Coupled Device
LCD Liquid Crystal Display
VP-D107(i)
ELECTRONICS
This product meets the intent of
Directive 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
AD68-00762K
UÏivatelská pfiíruãka
Pfied pouÏitím videokamery si prosím dÛkladnû
pfieãtûte pokyny v této pfiíruãce a uschovejte ji
pro pozdûj‰í pouÏití.
Digitální videokamera
VP-D107(i)
AF Automatické zaostfiování
CCD Optick˘ snímací modul
(s nábojovou vazbou)
LCD Displej z tekut˘ch
krystalÛ
Tento v˘robek je v souladu se smûrnicemi 89/336
CEE, 73/23 CEE a 93/68 CEE.
S
T
A
R
T
/
S
T
O
P
S
E
L
F
T
I
M
E
R
A
.D
U
B
Z
E
R
O
M
E
M
O
R
Y
P
H
O
T
O
D
I
S
P
L
A
Y
X
2
S
L
O
W
F
.
A
D
V
P
H
O
T
O
S
E
A
R
C
H
D
ATE/
TIM
E
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27) 5/11/04 11:11 AM Page 101