Samsung VP-D26 Camcorder Accessories User Manual


 
ENGLISH CZECH
AD68-00659H
Digital Video Camcorder
Digitální videokamera
AF Auto Focus
CCD Charge Coupled Device
LCD Liquid Crystal Display
AF Automatické zaostfiování
CCD Optick˘ snímací modul
(s nábojovou vazbou)
LCD Displej z tekut˘ch
krystalÛ
ELECTRONICS
Owner’s Instruction Book
Before operating the unit, please read this
instruction book thoroughly, and retain it for
future reference.
UÏivatelská pfiíruãka
Pfied pouÏitím videokamery si prosím dÛkladnû
pfieãtûte pokyny v této pfiíruãce a uschovejte ji
pro pozdûj‰í pouÏití.
This product meets the intent of
Directive 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
Tento v˘robek je v souladu se smûrnicemi
89/336 CEE, 73/23 CEE a 93/68 CEE.
VP-D26/D26i VP-D26/D26i
S
T
A
R
T
/
S
T
O
P
S
E
L
F
T
I
M
E
R
A
.
D
U
B
Z
E
R
O
M
E
M
O
R
Y
P
H
O
T
O
D
I
S
P
L
A
Y
X
2
S
L
O
W
F
.
A
D
V
P
H
O
T
O
S
E
A
R
C
H
DATE/
TIM
E
00659H VP-D26 UK+CZE (01~27) 5/23/03 2:34 PM Page 101