JVC WR-MG100 Camera Accessories User Manual


 
79
B
Wybierz tryb fotografowania (film/zdjęcie).
z Obracaj pokrętło w jedną lub drugą stronę,
aby przełączać się pomiędzy trybem
filmowania i fotografowania.
z Po włączeniu trybu fotografowania,
zablokuj pokrętło.
z Aby zablokować pokrętło, pociągnij je do
siebie i obróć w prawo.
z Aby odblokować pokrętło, pociągnij je do
siebie i obróć w lewo.
C
Naciśnij przycisk rozpoczęcia/zatrzymania
nagrywania filmu lub spust
fotografowania, aby rozpocząć
nagrywanie.
D
Po zakończeniu nagrywania, naciśnij i
przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad
dwie sekundy, aby wyłączyć kamerę.
z Wyłączy się lampka wskaźnika zasilania
oraz monitor.
W wypadku konieczności szybkiego
zdjęcia kamery:
A
Zanurz kamerę w słodkiej wodzie i
potrząśnij nią w górę i dół, w lewo i prawo
co najmniej 10 razy, a następnie wypłukaj
ją.
B
Wyjmij obudowę podwodną i suchym
ręcznikiem wytrzyj krople wody z
powierzchni zewnętrznej.
C
Skieruj przednie szkło w górę i otwórz
klamry, aby wyjąć kamerę uważając, żeby
krople wody nie przedostały się do
obudowy z pierścienia uszczelniającego
lub z klamry.
D
Po wyjęciu kamery, ponownie zamknij
obudowę podwodną uważając aby krople
wody nie przedostały się do obudowy, a
następnie dociśnij wszystkie klamry.
¹ Należy zawsze wykonywać
konserwację obudowy podwodnej po jej
użyciu. (A str. 80)
Gdy nie ma konieczności szybkiego
zdjęcia kamery:
Wykonaj czynności konserwacyjne obudowy
podwodnej. (A str. 80)
Tryb fotografowania Tryb filmowania
1
2
Pociągnij
Blokada
Powiększenie
(Zwiększanie)
Spust
fotografowania
Fotografowanie.
Przycisk rozpoczęcia/zatrzymania nagrywania filmu
Rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania filmu.
Powiększenie
(Zmniejszanie)
Zdejmowanie kamery
WR-MG100_PO.book Page 79 Wednesday, December 5, 2007 5:52 PM